Medezeggenschap

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Iedere dag zijn vele medewerkers en vrijwilligers hard aan het werk om het wonen en leven in Woonzorgcentrum Theresia, Huize Elisabeth en de aanleunwoningen zo prettig mogelijk te laten zijn. Het verlenen van zorg is mensenwerk. Daarbij gaan veel dingen goed, soms kunnen of moeten dingen beter of anders. Onze bewoners kunnen via de Gemeenschappelijke cliëntenraad en locatieraden hier invloed op uitoefenen.


Gemeenschappelijke cliëntenraad (GCR)
Vughterstede heeft een Gemeenschappelijke cliëntenraad (GCR) die  de belangen van de cliënten van de wooneenheden verzorging en verpleegzorg en de aanleunwoningen van Vughterstede/Mariënhoven vertegenwoordigt. Zij bespreekt locatie-overstijgende onderwerpen. Daarnaast wordt per locatie locatieraad gehouden door cliënten en vertegenwoordigers van cliënten van Woonzorgcentrum Theresia, Huize Elisabeth en de aanleunwoningen. In dit overleg worden zaken besproken die de cliënten en de specifieke locatie betreffen.

Samenstelling
In de GCR zitten cliënten van Woonzorgcentrum Theresia, Huize Elisabeth en de aanleunwoningen. Ook kunnen familieleden van cliënten of andere niet-cliënten die affiniteit met de ouderenzorg of een bepaalde expertise hebben in de GCR zitten. Zij worden ondersteund door interne en externe adviseurs, onder andere de ambtelijk secretaris en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden.

Taken GCR
De GCR gaat na wat de cliënten vinden van de zorg- en dienstverlening en spreekt hierover met de Raad van Bestuur. De GCR is er echter niet alléén om de Raad van Bestuur op de hoogte te houden van wat cliënten vinden. Zij geeft ook haar mening over en adviseert bij tal van zaken, zoals de benoeming van een nieuwe Raad van Bestuur, verandering van de huisregels, kwaliteit van de zorg, renovatie van het huis of een fusie met een ander verpleeg- en/of verzorgingshuis. Zij praat en beslist dus mee over tal van zaken die voor cliënten van belang zijn.

De stem van de GCR is belangrijk
In de wet staat dat de GCR sommige belangrijke beslissingen moet goedkeuren. Dit betreft vooral besluiten die direct met de zorg te maken hebben, zoals over eten en drinken, hygiëne en (geestelijke) verzorging, veiligheid, recreatie en ontspanning. Zij praat over wat er goed gaat en over wat er beter kan. Zij geeft ook haar mening over tal van zaken en adviseert over zaken als de benoeming van een nieuwe Raad van Bestuur, de verandering van huisregels, de kwaliteit van de zorg, renovatie van het huis of een fusie met een ander verpleeg- en/of verzorgingshuis. Kortom: de GCR adviseert en beslist mee over tal van zaken die voor u van belang zijn.

Locatieraad
Naast de GCR kent elke locatie een eigen locatieraad. In deze raad worden zaken besproken die de specifieke locatie en haar cliënten betreffen. In dit overleg zitten cliënten, familieleden van cliënten en (afgevaardigden) van de GCR van de desbetreffende locatie.

Lever uw inbreng
De GCR stelt de inbreng van de cliënten erg op prijs en nodigt iedereen uit om opmerkingen, vragen en klachten kenbaar te maken. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar GCR@vughterstede.nl.

U kunt ook een VIP-kaart invullen. Hierop schrijft u uw voorstellen, wensen, ideeën en problemen. De ingevulde VIP-kaart kan in het postvak van de GCR worden gedeponeerd.

Op de website van Zorgkaart Nederland kunt u uw mening geven over zorginstellingen in Nederland, zo ook over Vughterstede. De GCR gebruikt deze informatie om de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Want in de zorg gaat het om u!

Meer informatie
Lees ook onze brochure over de Gemeenschappelijke cliëntenraad (GCR), het jaarverslag 2018 van de GCR en het jaarplan 2019 van de GCR.

Samenstelling Gemeenschappelijke Cliëntenraad

Voorzitter:
dhr. F. (Frank) van Geel
06-22871982
geel0000@planet.nl

Lid:
mw. A. (Anne-lies) Hustings
06-12605763
aemhustings@gmail.com

Lid:
dhr. W.M. (Will) de Laat
06-20401903
wmdelaat@gmail.com

Lid:
mw. M. (Monique) Timmermans
moniquetimmermans2307@gmail.com

Lid namens bewoners verzorging:
dhr. R. (Rob) Verheij
06-53321899
rverheij1@ziggo.nl

Lid:
dhr. J. (Jacques) Verhoeven
073-6565341
sjacques.verhoeven@versatel.nl

Ambtelijk secretaris:
mw. L. van Iersel
06-29526181
luciavaniersel@home.nl

Vergaderingen Gemeenschappelijke Cliëntenraad en locatieraden

Wilt u een vergadering van de GCR  of een locatie-overleg bijwonen? Neemt u dan vooraf contact op met de voorzitter.

Verslagen Gemeenschappelijke Cliëntenraad

  • 13 januari 2020
  • verslag februari 2020 moet nog worden vastgesteld omdat de vergadering van april 2020 niet is doorgegaan.

Verslagen locatieraad Huize Elisabeth

Verslagen locatieraad Woonzorgcentrum Theresia

Samenstelling Locatieraad Huize Elisabeth

Voorzitter:
dhr. W.M. (Will) de Laat
06-20401903
wmdelaat@gmail.com

Lid, vrijwilliger Woonzorgcentrum Theresia:
dhr. J. (Jacques) Verhoeven
073-6565341
sjacques.verhoeven@versatel.nl

Lid namens bewoners aanleunwoningen:
dhr. J. van Wanrooij
06-10114861
jvanwanrooij38@gmail.com

Lid namens bewoners aanleunwoningen:
mw. C. van de Laak
073-6564269
cisvandelaak@gmail.com

Lid namens bewoners verpleegafdeling:
dhr. A.J.G. (Aad) van Oosten
073-6566590
06-46445699
aadvanoosten@ziggo.nl

Lid namens bewoners verpleegafdeling:
mw. I. (Irma) van Gogh-Popma
073-5516340
06-19496420
andrevangogh@home.nl

Lid namens bewoners verzorging:
dhr. R. (Rob) Verheij
06-53321899
rverheij1@ziggo.nl

Samenstelling Locatieraad Woonzorgcentrum Theresia

Voorzitter en lid namens bewoners verpleegafdeling:
dhr. F. (Frank) van Geel
06-22871982
geel0000@planet.nl

Lid namens bewoners aanleunwoningen:
mw. M. Gallé-Goossens
073-6563081
m.gallegoossens@home.nl

Lid, vrijwilliger Woonzorgcentrum Theresia:
dhr. P.H. (Piet-Hein) Hulsbosch
06-13877918
piet-hein.hulsbosch@kpnmail.nl

Lid namens bewoners aanleunwoningen:
mw. S. Knijnenburg
073-6562590

Lid namens bewoners aanleunwoningen:
mw. C. Oerlemans-Belger
073-6565075

Lid:
dhr. A. (Adrie) van Rooijen
06 51527682
adcoju@ziggo.nl

Lid:
mw. M. (Monique) Timmermans
moniquetimmermans2307@gmail.com