Medezeggenschap

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Iedere dag zijn vele medewerkers en vrijwilligers hard aan het werk om het wonen en leven in Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth zo prettig mogelijk te laten zijn. Het verlenen van zorg is mensenwerk. Daarbij gaan veel dingen goed, soms kunnen of moeten dingen beter of anders. Onze bewoners kunnen via de Gemeenschappelijke cliëntenraad en locatieraden hier invloed op uitoefenen.


Gemeenschappelijke cliëntenraad (GCR)
Vughterstede heeft een Gemeenschappelijke cliëntenraad (GCR). Zij komt op voor de belangen van de bewoners/cliënten van Vughterstede.

Wie zitten in de GCR?
Aan de GCR kunnen cliënten van Vughterstede of bewoners van Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth deelnemen. Ook hun vertegenwoordigers, zoals familie, kunnen zitting hebben in de GCR. De GCR krijgt ondersteuning van interne en externe adviseurs, onder andere de ambtelijk secretaris en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden.

De GCR is er voor u!
De GCR gaat na wat de cliënten vinden van de zorg- en dienstverlening en spreekt hierover met de raad van bestuur. Maar de GCR is er niet alléén om de raad van bestuur op de hoogte te houden van wat cliënten vinden. Zij geeft ook haar mening over en adviseert bij tal van zaken, zoals de benoeming van een nieuwe raad van bestuur, de begroting of jaarrekening, verandering van de huisregels, kwaliteit van de zorg, renovatie van het huis of een fusie met een ander verpleeg- en/of verzorgingshuis. Zij praat en beslist dus mee over tal van zaken die voor cliënten van belang zijn.

Onze woonzorgcentra hebben een eigen locatieraad
In deze raad worden zaken besproken die de (zorg op de) specifieke locatie en haar cliënten betreffen. Denk hierbij aan welzijn, activiteiten en de natuurlijk de kwaliteit van zorg- en dienstverlening op de locatie. In de locatieraad zitten bewoners, cliënten of familieleden van cliënten. Maar ook vrijwilligers die op de locatie actief zijn én leden van de GCR.

De mening van de cliënt is belangrijk
In de wet staat dat cliënten en vertegenwoordigers sommige belangrijke beslissingen moet goedkeuren. Het gaat dan vooral om besluiten die direct met de zorg te maken hebben. Zoals over eten en drinken, hygiëne en (geestelijke) verzorging, veiligheid, recreatie en ontspanning. Cliënten praten via de GCR en de locatieraden mee over wat er goed gaat en over wat er beter kan.

Stuur ons gerust een e-mail of een brief
Wij stellen uw inbreng erg op prijs. En we nodigen u uit om opmerkingen en vragen en klachten aan ons door te geven. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar GCR@vughterstede.nl. Een brief schrijven kan ook. Stop deze dan in de brievenbus in Huize Elisabeth (in de ontvangsthal bij de lift) of in Woonzorgcenrum Theresia (in het tochtportaal bij de voordeur, postvak nummer 229).

Op de website van Zorgkaart Nederland kunt u uw mening geven over zorginstellingen in Nederland, zo ook over Vughterstede. De GCR gebruikt deze informatie om de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Want in de zorg gaat het om u!

Meer informatie
Lees ook onze brochure over de Gemeenschappelijke cliëntenraad (GCR), het jaarverslag 2019 van de GCR en het jaarplan 2020 van de GCR.

Samenstelling Gemeenschappelijke cliëntenraad

Voorzitter:
dhr. F. (Frank) van Geel
06-22871982
geel0000@planet.nl

Lid:
mw. A. (Anne-lies) Hustings
06-12605763
aemhustings@gmail.com

Lid:
dhr. W.M. (Will) de Laat
06-20401903
wmdelaat@gmail.com

Lid:
mw. M. (Monique) Timmermans
moniquetimmermans2307@gmail.com

Lid:
dhr. R. (Rob) Verheij
06-53321899
rverheij1@ziggo.nl

Lid:
dhr. J. (Jacques) Verhoeven
073-6565341
sjacques.verhoeven@versatel.nl

Ambtelijk secretaris:
mw. L. van Iersel
06-29526181
luciavaniersel@home.nl

Vergaderingen, nieuwsbrieven en agendapunten Gemeenschappelijke cliëntenraad en locatieraden

Vergaderingen en verslagen

Wilt u een vergadering van de GCR  of een locatieraad bijwonen? Neemt u dan vooraf contact op met de voorzitter.

De GCR heeft in 2020 vergadering op 3 augustus, 14 september, 26 oktober en 7 december.

De locatieraad Woonzorgcentrum Theresia heeft in 2020 vergadering op 27 juli, 7 september, 19 oktober en 30 november.

De locatieraad Huize Elisabet heeft in 2020 nog vergadering op 22 september en 15 december. De locatieraad komt vier keer per jaar bijeen.

Wilt u een verslag van een vergadering lezen, dan kunt u die opvragen door een e-mail te sturen naar gcr@vughterstede.nl.


Agendapunten

Hieronder vindt u de agendapunten die in de vergaderingen van de GCR en de locatieraden aan bod kwamen.

Agendapunten GCR

Agendapunten locatieraad Woonzorgcentrum Theresia
Agenda overleg locatieraad Theresia met management 7 sept. 2020

Agendapunten locatieraad Huize Elisabeth

Nieuwsbrief GCR

Periodiek brengt de GCR een nieuwsbrief uit, bestemd voor cliënten, contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers van Vughterstede. Hieronder kunt u de nieuwsbrieven lezen.

Samenstelling Locatieraad Huize Elisabeth

Voorzitter:
dhr. W.M. (Will) de Laat
06-20401903
wmdelaat@gmail.com

Lid, vrijwilliger Woonzorgcentrum Theresia:
dhr. J. (Jacques) Verhoeven
073-6565341
sjacques.verhoeven@versatel.nl

Lid namens bewoners seniorenwoningen:
dhr. J. van Wanrooij
06-10114861
jvanwanrooij38@gmail.com

Lid namens bewoners aanleunwoningen:
mw. C. van de Laak
073-6564269
cisvandelaak@gmail.com

Lid namens bewoners verpleegafdeling:
dhr. A.J.G. (Aad) van Oosten
073-6566590
06-46445699
aadvanoosten@ziggo.nl

Lid namens bewoners verpleegafdeling:
mw. I. (Irma) van Gogh-Popma
073-5516340
06-19496420
andrevangogh@home.nl

Lid namens bewoners verzorging:
dhr. R. (Rob) Verheij
06-53321899
rverheij1@ziggo.nl

Samenstelling Locatieraad Woonzorgcentrum Theresia

Voorzitter en lid namens bewoners verpleegafdeling:
dhr. F. (Frank) van Geel
06-22871982
geel0000@planet.nl

Lid namens bewoners seniorenwoningen:
mw. M. Gallé-Goossens
073-6563081
m.gallegoossens@home.nl

Lid, vrijwilliger Woonzorgcentrum Theresia:
dhr. P.H. (Piet-Hein) Hulsbosch
06-13877918
piet-hein.hulsbosch@kpnmail.nl

Lid namens bewoners seniorenwoningen:
mw. S. Knijnenburg
073-6562590

Lid namens bewoners seniorenwoningen:
mw. C. Oerlemans-Belger
073-6565075

Lid:
mw. M. (Monique) Timmermans
moniquetimmermans2307@gmail.com