Kwaliteitsvenster

Kwaliteitsvenster
Ons verhaal: waar we voor staan

Vughterstede zien we als een warme gemeenschap van cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Bij ons is iedere cliënt uniek. Want ieder mens heeft een eigen verhaal. Onze cliënten hebben al een groot deel van hun levenspad bewandeld. Een leven waarin zij allerlei ervaringen en kennis hebben opgedaan en waarin ze omringd zijn geweest door familie en vrienden. Cliënten hebben echter ook nog een leven vóór zich, al gaat dat vaak gepaard met een toenemende hulpvraag. Wij handelen daarom vanuit de overtuiging dat de wil en de eigenheid van de cliënt leidend moet zijn in alles wat wij doen. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten zich thuis voelen, het gezellig hebben en goede zorg ontvangen. Of ze nu bij ons wonen of nog thuis.

Onze service bestaat uit vier pijlers – de vier hartjes in ons logo: zorg, wonen, welzijn en diensten. Primair zijn we een aanbieder van zorg, daarom komt de pijler zorg ook terug in ons motto ‘hart voor goede zorg’. Maar daarnaast bieden we onze cliënten een nieuw thuis en zetten we ons in voor hun welzijn. Ten slotte bieden we een breed scala aan diensten dat speciaal afgestemd is op de ouderen die nog thuis wonen. Het ‘hart voor goede zorg’ dragen we uit door te werken volgens vier kernwaarden. Deze vormen voor ons het kompas waarop we varen.

Wij hebben oog voor elkaar
Het gevoel in verbinding te staan met anderen is voor ieder mens essentieel. Wij vinden het daarom belangrijk dat onze cliënten én medewerkers deze betrokkenheid ervaren en als mens gezien worden. Bij Vughterstede staan we open voor elkaar. Naar onze cliënten toe hebben we natuurlijk aandacht voor de kwetsbaarheid die zij hebben. Maar zij ervaren vooral dat we in gesprek gaan en oprechte belangstelling hebben voor de verhalen van hun leven.

We laten ruimte voor eigen regie
In verbinding staan, betekent voor ons ook dat we aandacht hebben voor iemands kwaliteiten, wensen en behoeften. Én dat we daar zo veel mogelijk op inspelen. Wij geven zowel onze cliënten als medewerkers graag de vrijheid om keuzes te maken die bij hen passen. Zo kunnen zij zelf invulling geven aan het pad dat zij bewandelen.

We maken afspraken en zijn daarop aan te spreken
Bij Vughterstede voegen we graag de daad bij het woord. Daarom leggen we de keuzes die onze cliënten en medewerkers maken, vast in concrete afspraken. We houden niet van loze beloftes. Dus pakken we onze verantwoordelijkheid om acties uit te voeren en beslissingen te nemen. En uiteraard zijn we aan te spreken op de afspraken die we gemaakt hebben.

We maken het verschil samen
Iedereen bij Vughterstede zet zich in om de hoogst haalbare kwaliteit te bereiken, namelijk het welbevinden van de cliënten en bewoners. Elke schakel in deze keten is belangrijk: Vughterstede als organisatie, de medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en de cliënten zelf. Wij geloven in de individuele krachten en kwaliteiten van onze mensen. Door deze te verenigen staan we sterk. Zo werken we allemaal samen vóór de cliënt en mét de cliënt.

Vughterstede als lerende organisatie

We willen onszelf blijven ontwikkelen. Dit doen we op verschillende manieren en een van de instrumenten die we daar voor gebruiken is de kwartaalrapportage. We geven onszelf sinds enkele jaren ieder kwartaal een rapport op kwaliteit en veiligheid. De kwartaalrapportage bespreken we met heel veel betrokkenen. De cliëntenraad, de raad van toezicht, de teams, het integraal verpleegkundig overleg en het MT.

Tevredenheid
Een hele belangrijke graadmeter voor ons is de tevredenheid. Er worden diverse metingen uitgevoerd, zowel bij de cliënten in de thuiszorg als bij de bewoners in een van onze huizen. De laatste cijfers delen we graag met jullie.

PREM meting najaar 2020 Thuiszorg Vughterstede

Tevredenheid van vrijwilligers
In 2018 werd voor het laatst een uitgebreide tevredenheidsmeting uitgevoerd bij een onmisbare groep binnen Vughterstede: onze vrijwilligers. Een groep die gekoesterd moet worden, gezien hun grote meerwaarde voor zowel medewerkers als cliënten. De uitkomst van de meting was zeer positief. Maar liefst 99% van onze vrijwilligers zegt trots te zijn op Vughterstede! Daarnaast zijn vrijwilligers erg tevreden, ze geven Vughterstede gemiddeld een 8. Helaas hebben we onze vrijwilligers in de Corona periode enorm gemist en we hopen van ganser harte dat we elkaar in 2021 weer meer mogen ontmoeten.

Samen leren en verbeteren
Leren en verbeteren doe je nooit alleen. Dat doe je met collega’s, je team of met cliënten, maar ook door het gesprek te voeren met alle belanghebbenden van Vughterstede. Dit doen we door actief te participeren in regionale en lokale netwerken, op zowel uitvoerend, management- als bestuurlijk niveau.

Zorgkantoor/zorgverzekeraar
Ieder jaar zit Vughterstede verschillende keren aan tafel met de zorginkoper. In deze gesprekken geven we inzage in onze plannen en resultaten en vragen we om feedback. Om dit te voeden heeft het zorgkantoor van ons ook een kwartaalrapportage ontvangen. De zorginkoper heeft ook gesprekken gevoerd met de cliëntenraad.

Raad van toezicht
De raad van toezicht zit zeer regelmatig in verschillende samenstellingen bij elkaar om uiteenlopende onderwerpen met elkaar te bespreken. Ook voeren zij jaarlijks gesprekken met cliëntenraad en ondernemingsraad en wordt er een themadag georganiseerd waarbij het managementteam, cliëntenraad en OR met elkaar van gedachten wisselen over verschillende onderwerpen.

Een belangrijk gespreksthema in de gesprekken met de raad van toezicht is natuurlijk ‘kwaliteit en veiligheid’. De commissie die verantwoordelijk is voor het volgen van de ontwikkelingen daaromtrent wordt voor iedere vergadering voorzien van relevante stukken. Dit zijn bijvoorbeeld de rapporten van de tevredenheidsmetingen, maar ook de kwartaalrapportages. Hier werd in iedere vergadering intensief over doorgesproken. In de opvolgende rapportage werd de verkregen input verwerkt.

Gemeenschappelijk cliëntenraad (GCR)
Bij iedere vergadering van de gemeenschappelijke cliëntenraad schuift, naast de bestuurder, ook de secretaris raad van bestuur aan Om toelichting te geven, maar vooral om de reactie van de GCR te krijgen op de ingezonden beleidsnotities, verbeterplannen en kwartaalrapportages. Op deze manier ontstaat de dialoog over kwaliteit, maar vooral hoe het nóg beter kan.

Integraal Verpleegkundig Overleg (IVO)
Het IVO werd opgericht in 2018. Met behulp van dit overleg werken de verpleegkundigen aan hun profilering en professionalisering van hun functie enerzijds, anderzijds is het overleg bedoeld om kennis te delen. Daarnaast voorziet het IVO de bestuurder van advies over verschillende kwaliteitsonderwerpen en organiseren zij werkvormen die kennis verder doen verbreden. De bestuurder ontvangt na iedere vergadering de notulen en schuift ook tweemaal per jaar aan bij het overleg.  

Elkaar toetsen (audits)
Binnen Vughterstede wordt ook verbeterd op basis van audits, welke tweemaal per jaar plaatsvinden. Eén audit is gericht op de processen en de risico’s die daarbinnen te zien zijn, in de andere audit worden een aantal zorgonderwerpen besproken in interviews met medewerkers. De auditverslagen worden door het auditteam voorzien van adviezen. Op basis daarvan maken de teams verbeterplannen. Terugkoppeling over de stand van zaken vindt plaats door middel van de kwartaalrapportages.

Lees ook het inspectierapport 2019.

Kengetallen

Cijfers 2019


Samenstelling populatie

Gedurende 2019 werden geen grote fluctuaties waargenomen in de populatie, afgezien van een korte opnamestop op Theresia in het derde kwartaal. Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de populatie in het laatste kwartaal.

Onze ambities: waar we voor gaan

Iedereen heeft ambities. Het geeft woorden aan datgene wat je graag in de toekomst zou willen, maar wat net nog wat extra’s nodig heeft: je kunt er nog net niet bij. Ambities laten je talenten groeien. Eén talent van Vughterstede is de betrokkenheid en bevlogenheid van al onze medewerkers: wij hebben een groot hart voor zorg! Dat hart moet kunnen blijven kloppen, ook in de onzekere toekomst die voor ons ligt. Want dagelijks horen of zien of lezen we wel over de uitdaging waar we voor staan: steeds meer mensen worden oud, maar er zijn steeds minder mensen om de ouderen te verzorgen.  In het afgelopen jaar stonden we daarom in breed verband stil bij onze ambities voor de komende jaren. Deze ambities worden in ieder jaarplan vertaald naar actie.

Vughterstede is dé ouderenzorgorganisatie en dé werkgever van Vught
We zijn zichtbaar in Vught en omgeving. Onze doelgroep kent ons en wij kennen onze doelgroep. Ons aanbod is afgestemd op de (vraag achter de) vraag van ouderen in Vught. Cliënten kunnen bij ons terecht voor al hun vragen, zij hebben geen last van functiescheiding of domeinverdeling. Wij nemen de vraag aan en regelen het. Vughterstede heeft de expertise wanneer het (intensieve-) zorg thuis betreft en dat dragen we uit.

Vughterstede doet wat nodig is om zo thuis als mogelijk te blijven
Wij bieden levensloopbestendig maatwerk. Daarvoor verdiepen wij ons in de cliënt, achterhalen we de vraag achter zijn vraag. We stemmen ons aanbod af op het individu en zijn specifieke wensen. Wij ontzorgen, met respect voor de eigen regie voor de cliënt. Kaders of regels mogen geen reden zijn om af te zien van een passend aanbod. Wanneer het de kwaliteit ten goede treden wij buiten de gebaande paden.

Vughterstede werkt samen
We werken samen aan een goed leven: met elkaar, met cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en al onze stakeholders. We treden elkaar tegemoet op basis van gelijkheid en wederzijds respect. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We stemmen onze verwachtingen af en hebben oog voor ieders rol. We gebruiken elkaars expertise en schromen niet om elkaar aan te spreken, maar ook niet om elkaar een compliment te geven!

Vughterstede blijft in control
We erkennen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en hebben oog voor duurzaamheid. We zetten middelen op een maatschappelijke, financiële en kwalitatief verantwoorde manier in. We hebben voldoende en goed geschoold personeel. Veiligheid en kwaliteit is waarin wij voortdurend willen verbeteren.

Een terugblik op 2018

Het afgelopen jaar was in de eerste plaats het jaar dat Tinie Kardol na bijna 22 jaar op een prachtige manier afscheid heeft genomen als bestuurder van Vughterstede. Iedereen binnen Vughterstede is Tinie dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan voor de organisatie, de medewerkers, de vrijwilligers, de bewoners en de cliënten. Afscheid nemen betekent ook weer een nieuw begin. Op 1 juni nam Peggy van der Koelen dankbaar het stokje van Tinie over.

Het jaar 2018 heeft Vughterstede een heleboel mooie resultaten opgeleverd: er is hard gewerkt aan een aantal ambitieuze projecten. Zo werd in dat jaar de nieuwbouw bij locatie Theresia afgerond; in het tweede kwartaal van 2019 zullen alle nieuwe bewoners hun appartement op de Merpatistraat hebben betrokken.  Daarnaast werd samen met de collega’s in onze regio voortvarend gereageerd op de knelpunten binnen de arbeidsmarkt. Onder andere met plannen voor het werven van zij- instromers, het creëren van de oriëntatiebanen en de introductie van nieuwe functies aan de onderkant van het functiegebouw. Ons eigen personeelsbeleid kreeg daarnaast ook een stevige impuls door de uitkomst van de werkgroepen duurzame inzetbaarheid, waarin medewerkers hebben aangegeven wat Vughterstede moet doen om ook in de toekomst een vitale organisatie te blijven. Op basis van de output konden eind 2018 plannen opgesteld worden rond de thema’s arbeidsmarktpropositie en werving, informatievoorziening/communicatie en arbeidsvoorwaarden.

Daarnaast werd het afgelopen jaar het nieuwe leermanagementsysteem werd geïmplementeerd, in samenhang met een nieuwe visie op opleiden. De eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun leerproces staat hierin centraal!

De financiële basis was in het afgelopen jaar gelukkig ook gunstig: 2018 is afgesloten met een mooi positief resultaat. Een deel van dit resultaat wordt benut voor de uitbreiding van opleidingscapaciteit. Deze uitbreiding staat nog los van de personeelsnorm uit het kwaliteitskader. Op basis van deze norm heeft begin dit jaar al uitbreiding plaatsgevonden. Onder andere op huiskamertoezicht, welzijn en geestelijke verzorging.

In het jaarplan van 2018 werd de conclusie getrokken dat we kwaliteit uitgebreider moesten gaan bewaken, om zodoende intensiever te kunnen gaan verbeteren. Het resultaat van 2018 is dat de processen zijn opgetekend, de risico’s zijn beoordeeld en verbetermaatregelen zijn ingezet. Het geheel is ontsloten in een nieuw documentbeheersysteem, wat gebruikers op een slimme manier inzicht geeft in ieders taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast is de kwartaalrapportage sinds het eerste kwartaal 2018 voorzien van een hoofdstuk kwaliteit. De rapportage wordt gedeeld en besproken met een groot aantal belanghebbenden: de teams, de cliëntenraad, de raad van toezicht (commissie kwaliteit en veiligheid), de specialisten ouderengeneeskunde en het integraal verpleegkundig overleg (IVO). Die laatste is sinds dit jaar een nieuw overleg voor- en door verpleegkundigen, bedoeld om kennis te delen, signalen te bespreken en beleidsvoornemens te toetsen. Dit overleg heeft zijn meerwaarde in 2018 al laten zien, hierover meer onder het kopje IVO (link).

Als laatste mogen we natuurlijk de lancering van de nieuwe huisstijl en de voorbereidingen voor de lancering van deze website niet vergeten!

Lees ook ons Jaarverhaal 2018.