Kwaliteitsvenster

Kwaliteitsvenster
Ons plan: Samen vooruit…

We moeten écht anders gaan werken. Nederland vergrijst, de zorg wordt zwaarder, steeds minder mensen werken in de zorg op en de tarieven worden verlaagd. Dat dwingt ons om af te stappen van wat we zo gewend waren. We gaan samen met de cliënten kijken naar wat ze zelf nog kunnen doen, zoveel mogelijk zoals thuis. Samen onderzoeken we welke hulpmiddelen daarbij kunnen ondersteunen. Ook naasten en mensen uit het sociale netwerk kunnen vast een handje helpen! En bovendien staan de medewerkers en vrijwilligers van Vughterstede klaar met hun hart voor goed leven. We werken samen, zodat het vol te houden is voor iedereen. We houden medewerkers vitaal en benutten ieders talenten. We voorzien in allerlei faciliteiten om het wonen nog fijner en het werk voor iedereen gemakkelijker te maken. Door de taken te verdelen, doen we het echt samen: de cliënt, de naasten, vrijwilligers en de zorgmedewerkers. Zo heeft ieder een eigen rol, met de cliënt aan het roer. Met als bestemming: een heel fijn leven in een veilige omgeving! Daarvoor maak je geen plan, maar werk je volgens een missie, iets waar we voor gaan, een beweging. De beweging hebben we ‘Samen vooruit…’ genoemd. Het is een oproep aan iedereen die betrokken is bij Vughterstede. Een oproep om anders te werken. Slimmer te werken. Samen te werken. Een oproep aan iedereen om uit de comfortzone van jarenlange tradities en manier van werken te komen. Meer oog te hebben voor zelfredzaamheid en informele zorg.

De beweging berust op drie pijlers:

Passende woonomgeving:Een omgeving die past bij de zwaarder wordende zorg.
Passende kennis en vaardigheden:Medewerkers ondersteunen met kennis en vaardigheden die passen bij de zwaardere doelgroep.
Passend werken:Slimmer omgaan met je dagindeling, taakverdeling en zelfs functiegebouw.

De komende jaren zullen bovenstaande thema’s onze beleidsagenda bepalen. Dat doen we dynamisch: niet ieder kalenderjaar een plan, maar continu evalueren, bijstellen en aanvullen.

Onze visie: hart voor goed leven

Wij zien iedere oudere als een uniek mens met een eigen verhaal. Een verhaal dat we willen horen, omdat behoeften en wensen van ouderen altijd het vertrekpunt zijn. We ondersteunen bij het verbeteren of zoveel mogelijk behouden van het eigen leven. We kijken in de eerste plaats wat iemand nog zelf kan. Niet overnemen, maar ondersteunen bij het leiden van een goed leven. Ondersteunen op het gebied van wonen, welzijn én zorg.

Cliënt aan het roer
Om er ook in de toekomst voor ouderen te kunnen zijn, zijn we kritisch naar ons eigen handelen en dat van elkaar. Kan het slimmer, kan het makkelijker, kan het beter? We werken samen en benutten ook de talenten van naasten en vrijwilligers. Door de taken te verdelen, doen we het echt samen: de cliënt, de naasten en de zorgmedewerkers. Zo heeft ieder een eigen rol, met de cliënt aan het roer. Met als bestemming: een goed leven in een fijne omgeving! Een omgeving waar ruimte en aandacht is voor:

GastvrijheidDat betekent gezien worden. Elkaar horen en elkaar respecteren. Wij helpen elkaar verder en we zorgen dat iedereen zich welkom voelt. Iedereen telt mee en doet mee.
ZingevingInnerlijke rust en het verkrijgen van inzicht over wat van waarde is in het leven.
Dagbesteding Misschien een dag in beweging. Fysiek of mentaal. Met vermaak of in contact met anderen. De invulling… is echter maatwerk.
Goed wonenWoonruimte sluit aan bij de levensfase van de cliënt.
Smakelijk etenMaaltijdbeleving is voor ons het hoogtepunt van de dag. 
Professionele hulpOnze zorg-, dienst en hulpverlening voldoet aan de actuele standaarden, richtlijnen en normen.

HOE WE SAMEN WERKEN AAN EEN GOED LEVEN
De zelfredzaamheidsladder geeft weer hoe we stapsgewijs vanuit de behoefte van de cliënt willen werken. Uitgangspunt is dat we als deskundige professionals pas aansluiten wanneer het echt niet meer anders kan. We geloven dat het netwerk van de oudere het meest waardevol kan zijn als we faciliteren dit netwerk minimaal in stand te houden.

We starten bij de vraag wat de cliënt nodig heeft. Wat wilt u, wat kan u nog zelf? Hoe blijft u meedoen in de maatschappij?

Hulpmiddelen sluiten aan bij de behoefte van ieder mens om zo lang als mogelijk zelfstandigheid te kunnen bewaren

Het netwerk rond de cliënt is enorm belangrijk voor iemand om de dingen te kunnen blijven doen die men thuis ook gewend was. 

Vughterstede kent een groot aantal vrijwilligers. Vrijwilligers zijn breed inzetbaar; mogelijke inzet is niet in beton gegoten. Waar mogelijk matchen wij het aanbod van een vrijwilliger met Vughterstede, vanuit een inclusiegedachte. We matchen vrijwilligers vervolgens met de behoeften van de cliënten. Vughterstede werkt in Vught ook samen met allerlei andere partijen waarmee we samenwerkingsafspraken maken om ons aanbod te matchen met de zorgvraag van onze cliënten.

De laatste in de zelfredzaamheidsladder is de professional van Vughterstede. Deze is de facilitator, de verbinder tussen alle aspecten van de zelfredzaamheidsladder.

BIJ ALLES WAT WE DOEN

Hebben we oog voor elkaar:we tonen betrokkenheid en hebben aandacht voor de ander.
Laten we ruimte voor eigen regie:we geven en voelen de vrijheid om keuzes te maken die bij een ieder past.
Houden we ons aan gemaakte afspraken:geen loze beloftes, maar concrete afspraken waar we op aan te spreken zijn.
Maken we het verschil samen:ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en elke schakel in de keten is belangrijk om samen de hoogst haalbare kwaliteit te verkrijgen.
Een terugblik op 2022
Een terugblik op 2018

Het afgelopen jaar was in de eerste plaats het jaar dat Tinie Kardol na bijna 22 jaar op een prachtige manier afscheid heeft genomen als bestuurder van Vughterstede. Iedereen binnen Vughterstede is Tinie dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan voor de organisatie, de medewerkers, de vrijwilligers, de bewoners en de cliënten. Afscheid nemen betekent ook weer een nieuw begin. Op 1 juni nam Peggy van der Koelen dankbaar het stokje van Tinie over.

Het jaar 2018 heeft Vughterstede een heleboel mooie resultaten opgeleverd: er is hard gewerkt aan een aantal ambitieuze projecten. Zo werd in dat jaar de nieuwbouw bij locatie Theresia afgerond; in het tweede kwartaal van 2019 zullen alle nieuwe bewoners hun appartement op de Merpatistraat hebben betrokken.  Daarnaast werd samen met de collega’s in onze regio voortvarend gereageerd op de knelpunten binnen de arbeidsmarkt. Onder andere met plannen voor het werven van zij- instromers, het creëren van de oriëntatiebanen en de introductie van nieuwe functies aan de onderkant van het functiegebouw. Ons eigen personeelsbeleid kreeg daarnaast ook een stevige impuls door de uitkomst van de werkgroepen duurzame inzetbaarheid, waarin medewerkers hebben aangegeven wat Vughterstede moet doen om ook in de toekomst een vitale organisatie te blijven. Op basis van de output konden eind 2018 plannen opgesteld worden rond de thema’s arbeidsmarktpropositie en werving, informatievoorziening/communicatie en arbeidsvoorwaarden.

Daarnaast werd het afgelopen jaar het nieuwe leermanagementsysteem werd geïmplementeerd, in samenhang met een nieuwe visie op opleiden. De eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun leerproces staat hierin centraal!

De financiële basis was in het afgelopen jaar gelukkig ook gunstig: 2018 is afgesloten met een mooi positief resultaat. Een deel van dit resultaat wordt benut voor de uitbreiding van opleidingscapaciteit. Deze uitbreiding staat nog los van de personeelsnorm uit het kwaliteitskader. Op basis van deze norm heeft begin dit jaar al uitbreiding plaatsgevonden. Onder andere op huiskamertoezicht, welzijn en geestelijke verzorging.

In het jaarplan van 2018 werd de conclusie getrokken dat we kwaliteit uitgebreider moesten gaan bewaken, om zodoende intensiever te kunnen gaan verbeteren. Het resultaat van 2018 is dat de processen zijn opgetekend, de risico’s zijn beoordeeld en verbetermaatregelen zijn ingezet. Het geheel is ontsloten in een nieuw documentbeheersysteem, wat gebruikers op een slimme manier inzicht geeft in ieders taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast is de kwartaalrapportage sinds het eerste kwartaal 2018 voorzien van een hoofdstuk kwaliteit. De rapportage wordt gedeeld en besproken met een groot aantal belanghebbenden: de teams, de cliëntenraad, de raad van toezicht (commissie kwaliteit en veiligheid), de specialisten ouderengeneeskunde en het integraal verpleegkundig overleg (IVO). Die laatste is sinds dit jaar een nieuw overleg voor- en door verpleegkundigen, bedoeld om kennis te delen, signalen te bespreken en beleidsvoornemens te toetsen. Dit overleg heeft zijn meerwaarde in 2018 al laten zien, hierover meer onder het kopje IVO (link).

Als laatste mogen we natuurlijk de lancering van de nieuwe huisstijl en de voorbereidingen voor de lancering van deze website niet vergeten!

Lees ook ons Jaarverhaal 2018.