Kwaliteitsvenster

Kwaliteitsvenster
Ons verhaal: waar we voor staan

Vughterstede zien we als een warme gemeenschap van cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Bij ons is iedere cliënt uniek. Want ieder mens heeft een eigen verhaal. Onze cliënten hebben al een groot deel van hun levenspad bewandeld. Een leven waarin zij allerlei ervaringen en kennis hebben opgedaan en waarin ze omringd zijn geweest door familie en vrienden. Cliënten hebben echter ook nog een leven vóór zich, al gaat dat vaak gepaard met een toenemende hulpvraag. Wij handelen daarom vanuit de overtuiging dat de wil en de eigenheid van de cliënt leidend moet zijn in alles wat wij doen. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten zich thuis voelen, het gezellig hebben en goede zorg ontvangen. Of ze nu bij ons wonen of nog thuis.

Onze service bestaat uit vier pijlers – de vier hartjes in ons logo: zorg, wonen, welzijn en diensten. Primair zijn we een aanbieder van zorg, daarom komt de pijler zorg ook terug in ons motto ‘hart voor goede zorg’. Maar daarnaast bieden we onze cliënten een nieuw thuis en zetten we ons in voor hun welzijn. Ten slotte bieden we een breed scala aan diensten dat speciaal afgestemd is op de ouderen die nog thuis wonen. Het ‘hart voor goede zorg’ dragen we uit door te werken volgens vier kernwaarden. Deze vormen voor ons het kompas waarop we varen.

Wij hebben oog voor elkaar
Het gevoel in verbinding te staan met anderen is voor ieder mens essentieel. Wij vinden het daarom belangrijk dat onze cliënten én medewerkers deze betrokkenheid ervaren en als mens gezien worden. Bij Vughterstede staan we open voor elkaar. Naar onze cliënten toe hebben we natuurlijk aandacht voor de kwetsbaarheid die zij hebben. Maar zij ervaren vooral dat we in gesprek gaan en oprechte belangstelling hebben voor de verhalen van hun leven.

We laten ruimte voor eigen regie
In verbinding staan, betekent voor ons ook dat we aandacht hebben voor iemands kwaliteiten, wensen en behoeften. Én dat we daar zo veel mogelijk op inspelen. Wij geven zowel onze cliënten als medewerkers graag de vrijheid om keuzes te maken die bij hen passen. Zo kunnen zij zelf invulling geven aan het pad dat zij bewandelen.

We maken afspraken en zijn daarop aan te spreken
Bij Vughterstede voegen we graag de daad bij het woord. Daarom leggen we de keuzes die onze cliënten en medewerkers maken, vast in concrete afspraken. We houden niet van loze beloftes. Dus pakken we onze verantwoordelijkheid om acties uit te voeren en beslissingen te nemen. En uiteraard zijn we aan te spreken op de afspraken die we gemaakt hebben.

We maken het verschil samen
Iedereen bij Vughterstede zet zich in om de hoogst haalbare kwaliteit te bereiken, namelijk het welbevinden van de cliënten en bewoners. Elke schakel in deze keten is belangrijk: Vughterstede als organisatie, de medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en de cliënten zelf. Wij geloven in de individuele krachten en kwaliteiten van onze mensen. Door deze te verenigen staan we sterk. Zo werken we allemaal samen vóór de cliënt en mét de cliënt.

Vughterstede als lerende organisatie

We willen onszelf blijven ontwikkelen. Gedurende 2018 hebben we daarom hard gewerkt om een basis neer te zetten die ons inzicht geeft in ons functioneren. Een belangrijk instrument is de kwartaalrapportage. We geven onszelf sinds januari 2018 ieder kwartaal een rapport op kwaliteit en veiligheid. De kwartaalrapportage bespreken we met heel veel betrokkenen. De cliëntenraad, de raad van toezicht, de teams, het integraal verpleegkundig overleg en natuurlijk het MT. In dit hoofdstuk zijn onder andere verschillende elementen uit de kwartaalrapportages samengevat en voorzien van conclusies over 2018 (dit is een dubbeling met de vorige paragraaf maar is bewust gedaan ivm plaatsing op de site).

Tevredenheid in 2018
Bij de start van 2018 werd nog gewerkt aan het verbeterplan naar aanleiding van de meting in 2017, welke zich met name concentreerde op de verpleegafdeling van Theresia. Op deze afdeling was het in 2016 en 2017 erg onrustig geweest als gevolg van personeelswisselingen. Met behulp van de input van het team en de familieleden van cliënten zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd, zoals het ruimer van tevoren inplannen van de MDO’s, zodat de vaste EVV’er altijd aan kan sluiten. Dit maakt de lijntjes tussen afdeling en familie korter. Deze afdeling heeft in 2018 ook een externe coach gekregen om de teamsamenhang na alle wisselingen verder te versterken. In oktober 2018 vond wederom een meting tevredenheid plaats. Daaruit is in de eerste plaats op te maken dat de verpleegafdeling Theresia een grote sprong voorwaarts heeft gemaakt! Onderstaande tabel geeft inzicht in de resultaten van 2018, afgezet tegen de resultaten in 2017.

Op basis van de resultaten van de meting in 2018 is een verbeterplan opgesteld door de teams. Dit plan loopt door in 2019. Verbeterdoelen zijn voornamelijk gericht op passende dagbesteding en het maken en evalueren van afspraken op álle aspecten van zorg en welzijn.

Tevredenheid van vrijwilligers
In 2018 werd ook een tevredenheidsmeting uitgevoerd bij een onmisbare groep binnen Vughterstede: onze vrijwilligers. Een groep die gekoesterd moet worden, gezien hun grote meerwaarde voor zowel medewerkers als cliënten. De uitkomst van de meting was zeer positief. Maar liefst 99% van onze vrijwilligers zegt trots te zijn op Vughterstede! Daarnaast zijn vrijwilligers erg tevreden, ze geven Vughterstede gemiddeld een 8. Op basis van de uitkomsten gaan de coördinatoren verder werken aan verbetering. Want zo is bijvoorbeeld gebleken dat de populatie vrijwilligers bij Vughterstede gemiddeld een stuk ouder is dan in de rest van Nederland. De coördinatoren gaan zich de komende tijd daarom actief inzetten om de jongere potentiële vrijwilliger aan te spreken.

Veiligheid
In iedere kwartaalrapportage wordt een overzicht opgenomen waar onder andere informatie over de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen en het voorkomen van doorligwonden (decubitus). In de tabel hieronder worden de verschillen tussen begin en einde 2018 weergegeven.

Vrijheidsbeperkende maatregelen
We kunnen op basis van de bovenstaande tabel concluderen dat het gebruik van psychofarmaca (gedragsbeïnvloedende medicatie) in 2018 is afgenomen. Dit werd mogelijk gemaakt door meer aandacht te hebben voor persoonsgerichte zorg en intensivering van de inzet van de psycholoog.

Aan het einde van het jaar werd een werkgroep in het leven geroepen die zich gedurende 2019 bezig gaat houden met de implementatie van de nieuwe wet zorg en dwang (WZD). Belangrijkste element hierin is het gedachtengoed dat zoveel mogelijk vrijheid gecreëerd moet worden voor mensen met dementie, het zogenaamde ‘nee, tenzij’ beleid. Doelstelling is dat vanaf 2020 alle deuren open zijn binnen Vughterstede! Het gebruik van vrijheidsbeperking zal daarom ook in 2019 intensief worden gevolgd.

Preventie huidletsel/ goede wondzorg
Als gevolg van de toename van kwetsbaarheid van onze cliënten nam decubitus (doorligwonden) toe op de verzorgingsafdeling. We stelden onszelf daarom aan het einde van het jaar de kritische vraag of we alles wel in huis hadden om huidletsel te voorkomen. Door onze verpleegkundigen werd daarop geantwoord met de behoefte om expertise over huidletsel bij de medewerkers te vergroten. De verpleegkundigen hebben een verbeterplan uitgewerkt, onder andere op basis van eigen onderzoek naar het kennisniveau van medewerkers. De activiteiten van de werkgroep hebben inmiddels geleid tot een concreet scholingsplan.

Preventie valincidenten
Valincidenten komen bij ouderen vaak voor. Helaas zijn ze voor een groot deel niet te voorkomen. Ze mogen echter nooit gewoon worden gevonden! Daarom zijn we in 2018 gestart met het uitwerken van een valpreventieplan voor Vughterstede. Hierbij zijn diverse disciplines betrokken. Doel is enerzijds de medewerker te voorzien van goede handvatten om valincidenten voorkomen, maar ook de cliënt krijgt in de nabije toekomst de nodige informatie en handvatten om een val te voorkomen.

Meer aandacht voor het delier
Een delier is een tijdelijke, maar zeer ingrijpende verandering in de stemming. Mensen kunnen door een delier erg verward worden, of onrustig. Het komt vaak voor bij ouderen en kan bijvoorbeeld ontstaan als er een infectie is, of bij het gebruik van bepaalde medicatie. Vanwege de impact die een delier heeft op de cliënt en zijn omgeving is het belangrijk dat een delier snel wordt herkend en passende zorg wordt geboden. Om deze reden is in het afgelopen jaar een plan gemaakt. Medewerkers krijgen in 2019 betere richtlijnen en familie wordt eerder en intensiever betrokken bij de zorg.

Samen leren en verbeteren
Leren en verbeteren doe je nooit alleen. Dat doe je met collega’s, je team of met cliënten, maar ook door het gesprek te voeren met alle belanghebbenden van Vughterstede. Hoe en met wie Vughterstede dat in 2018 heeft gedaan wordt hieronder beschreven.

Zorgkantoor/zorgverzekeraar
Ieder jaar zit Vughterstede verschillende keren aan tafel met de zorginkoper. In deze gesprekken geven we inzage in onze plannen en resultaten en vragen we om feedback. Om dit te voeden heeft het zorgkantoor van ons ook een kwartaalrapportage ontvangen. De zorginkoper heeft ook gesprekken gevoerd met de cliëntenraad.

Raad van toezicht
De raad van toezicht zit zeer regelmatig in verschillende samenstellingen bij elkaar om uiteenlopende onderwerpen met elkaar te bespreken. Ook voeren zij jaarlijks gesprekken met cliëntenraad en ondernemingsraad en wordt er een themadag georganiseerd waarbij het managementteam, cliëntenraad en OR met elkaar van gedachten wisselen over verschillende onderwerpen.

Een belangrijk gespreksthema in de gesprekken met de raad van toezicht is natuurlijk ‘kwaliteit en veiligheid’. De commissie die verantwoordelijk is voor het volgen van de ontwikkelingen daaromtrent werd in 2018 voor iedere vergadering voorzien van relevante stukken. Dit zijn bijvoorbeeld de rapporten van de tevredenheidsmetingen, maar ook de kwartaalrapportages. Hier werd in iedere vergadering intensief over doorgesproken. In de opvolgende rapportage werd de verkregen input verwerkt. Eén lid van de commissie heeft daarnaast ook een bezoek gebracht aan onze locaties, om daar een dienst mee te lopen met medewerkers.

De bestuurder
Om haar werk goed te kunnen doen moet bestuurder zich een goed beeld kunnen vormen van wat er allemaal speelt binnen de verschillende organisatieonderdelen. Nu komt er natuurlijk veel input vanuit het managementteam, verschillende rapportages en verslagen die bij de bestuurder onder de aandacht worden gebracht. Maar buiten deze formele lijnen staat ook het kantoor van de bestuurder altijd open voor medewerkers, vrijwilligers of cliënten. Daarbij loopt de bestuurder ook regelmatig met medewerkers mee. Ze loopt mee met medewerkers op de afdelingen, maar ook de centrale keuken, de wijkverpleegkundigen en de huishoudelijke thuiszorg werden in 2018 verrast met een bezoek.

Managementteam
Het managementteam (MT) houdt zich bezig met vraagstukken die te maken hebben met de kwaliteit van de zorg en diensten die door Stichting Mariënstede worden geleverd. Ook houdt zij zich bezig met de voorwaarden waaronder de kwaliteit tot stand gebracht en gewaarborgd wordt.

Het managementteam bestaat uit de volgende leden:
Peggy van der Koelen, raad van bestuur
Frank de Haas, directeur beheerdiensten
Mirion Brands, hoofd interne zorg
Peter van de Wijdeven, hoofd thuiszorg
Dis Kusters, hoofd personeel, organisatie en opleidingen
Esther Bruinsma, hoofd economische administratieve dienst

Lerend netwerk
Naast deelname aan verschillende kennisnetwerken, zoals de beleidsmedewerker die lid is van het kwaliteitsnetwerk van Actiz en het hoofd P&O wat participeert binnen het regionaal actieplan aanpak tekorten (RAAT), is Vughterstede ook in diverse regionale samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd. Zo wordt een lerend netwerk gevormd met Josefoord in Nuland. Daarnaast heeft de bestuurder frequent overleg met verschillende  organisaties in de regio, om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Er is sprake van een gestructureerd overleg via het Bestuursdersoverleg VVT NO Brabant. Daarnaast is er veelvuldig collegiaal overleg (meer informeel) met diverse bestuurders.

Gemeenschappelijk cliëntenraad (GCR)
Gedurende 2018 schoof bij iedere vergadering van de gemeenschappelijke cliëntenraad, naast de bestuurder, ook de beleidsmedewerker aan. Om toelichting te geven, maar vooral om de reactie van de GCR te krijgen op de ingezonden beleidsnotities, verbeterplannen en kwartaalrapportages. Op deze manier ontstaat de dialoog over kwaliteit, maar vooral hoe het nóg beter kan. De GCR heeft in 2018 ook twee maal met de zorginkoper gesproken.
Lees meer in het jaarverslag 2018 van de GCR.

Integraal Verpleegkundig Overleg (IVO)
Het IVO werd opgericht in 2018. Met behulp van dit overleg werken de verpleegkundigen aan hun profilering en professionalisering van hun functie enerzijds, anderzijds is het overleg bedoeld om kennis te delen. Daarnaast voorziet het IVO de bestuurder van advies over verschillende kwaliteitsonderwerpen en organiseren zij werkvormen die kennis verder doen verbreden. Zo werd in 2018 gewerkt aan externe stages bij ketenpartners en de doorontwikkeling van een aantal thema’s (valpreventie, huidletsel en delier (link)). De bestuurder ontvangt na iedere vergadering de notulen en schuift ook tweemaal per jaar aan bij het overleg. 

Elkaar toetsen (audits)
Binnen Vughterstede wordt ook verbeterd op basis van audits, welke tweemaal per jaar plaatsvinden. Eén audit is gericht op de processen en de risico’s die daarbinnen te zien zijn, in de andere audit worden een aantal zorgonderwerpen besproken in interviews met medewerkers. De auditverslagen worden door het auditteam voorzien van adviezen. Op basis daarvan maken de teams verbeterplannen. Terugkoppeling over de stand van zaken vindt plaats door middel van de kwartaalrapportages.

Lees ook het inspectierapport 2019.

Kengetallen

Cijfers 2019


Samenstelling populatie

Gedurende 2019 werden geen grote fluctuaties waargenomen in de populatie, afgezien van een korte opnamestop op Theresia in het derde kwartaal. Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de populatie in het laatste kwartaal.

Onze ambities: waar we voor gaan

Iedereen heeft ambities. Het geeft woorden aan datgene wat je graag in de toekomst zou willen, maar wat net nog wat extra’s nodig heeft: je kunt er nog net niet bij. Ambities laten je talenten groeien. Eén talent van Vughterstede is de betrokkenheid en bevlogenheid van al onze medewerkers: wij hebben een groot hart voor zorg! Dat hart moet kunnen blijven kloppen, ook in de onzekere toekomst die voor ons ligt. Want dagelijks horen of zien of lezen we wel over de uitdaging waar we voor staan: steeds meer mensen worden oud, maar er zijn steeds minder mensen om de ouderen te verzorgen.  In het afgelopen jaar stonden we daarom in breed verband stil bij onze ambities voor de komende jaren. Deze ambities worden in ieder jaarplan vertaald naar actie.

Vughterstede is dé ouderenzorgorganisatie en dé werkgever van Vught
We zijn zichtbaar in Vught en omgeving. Onze doelgroep kent ons en wij kennen onze doelgroep. Ons aanbod is afgestemd op de (vraag achter de) vraag van ouderen in Vught. Cliënten kunnen bij ons terecht voor al hun vragen, zij hebben geen last van functiescheiding of domeinverdeling. Wij nemen de vraag aan en regelen het. Vughterstede heeft de expertise wanneer het (intensieve-) zorg thuis betreft en dat dragen we uit.

Vughterstede doet wat nodig is om zo thuis als mogelijk te blijven
Wij bieden levensloopbestendig maatwerk. Daarvoor verdiepen wij ons in de cliënt, achterhalen we de vraag achter zijn vraag. We stemmen ons aanbod af op het individu en zijn specifieke wensen. Wij ontzorgen, met respect voor de eigen regie voor de cliënt. Kaders of regels mogen geen reden zijn om af te zien van een passend aanbod. Wanneer het de kwaliteit ten goede treden wij buiten de gebaande paden.

Vughterstede werkt samen
We werken samen aan een goed leven: met elkaar, met cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en al onze stakeholders. We treden elkaar tegemoet op basis van gelijkheid en wederzijds respect. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We stemmen onze verwachtingen af en hebben oog voor ieders rol. We gebruiken elkaars expertise en schromen niet om elkaar aan te spreken, maar ook niet om elkaar een compliment te geven!

Vughterstede blijft in control
We erkennen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en hebben oog voor duurzaamheid. We zetten middelen op een maatschappelijke, financiële en kwalitatief verantwoorde manier in. We hebben voldoende en goed geschoold personeel. Veiligheid en kwaliteit is waarin wij voortdurend willen verbeteren.

Een terugblik op 2018

Het afgelopen jaar was in de eerste plaats het jaar dat Tinie Kardol na bijna 22 jaar op een prachtige manier afscheid heeft genomen als bestuurder van Vughterstede. Iedereen binnen Vughterstede is Tinie dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan voor de organisatie, de medewerkers, de vrijwilligers, de bewoners en de cliënten. Afscheid nemen betekent ook weer een nieuw begin. Op 1 juni nam Peggy van der Koelen dankbaar het stokje van Tinie over.

Het jaar 2018 heeft Vughterstede een heleboel mooie resultaten opgeleverd: er is hard gewerkt aan een aantal ambitieuze projecten. Zo werd in dat jaar de nieuwbouw bij locatie Theresia afgerond; in het tweede kwartaal van 2019 zullen alle nieuwe bewoners hun appartement op de Merpatistraat hebben betrokken.  Daarnaast werd samen met de collega’s in onze regio voortvarend gereageerd op de knelpunten binnen de arbeidsmarkt. Onder andere met plannen voor het werven van zij- instromers, het creëren van de oriëntatiebanen en de introductie van nieuwe functies aan de onderkant van het functiegebouw. Ons eigen personeelsbeleid kreeg daarnaast ook een stevige impuls door de uitkomst van de werkgroepen duurzame inzetbaarheid, waarin medewerkers hebben aangegeven wat Vughterstede moet doen om ook in de toekomst een vitale organisatie te blijven. Op basis van de output konden eind 2018 plannen opgesteld worden rond de thema’s arbeidsmarktpropositie en werving, informatievoorziening/communicatie en arbeidsvoorwaarden.

Daarnaast werd het afgelopen jaar het nieuwe leermanagementsysteem werd geïmplementeerd, in samenhang met een nieuwe visie op opleiden. De eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun leerproces staat hierin centraal!

De financiële basis was in het afgelopen jaar gelukkig ook gunstig: 2018 is afgesloten met een mooi positief resultaat. Een deel van dit resultaat wordt benut voor de uitbreiding van opleidingscapaciteit. Deze uitbreiding staat nog los van de personeelsnorm uit het kwaliteitskader. Op basis van deze norm heeft begin dit jaar al uitbreiding plaatsgevonden. Onder andere op huiskamertoezicht, welzijn en geestelijke verzorging.

In het jaarplan van 2018 werd de conclusie getrokken dat we kwaliteit uitgebreider moesten gaan bewaken, om zodoende intensiever te kunnen gaan verbeteren. Het resultaat van 2018 is dat de processen zijn opgetekend, de risico’s zijn beoordeeld en verbetermaatregelen zijn ingezet. Het geheel is ontsloten in een nieuw documentbeheersysteem, wat gebruikers op een slimme manier inzicht geeft in ieders taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast is de kwartaalrapportage sinds het eerste kwartaal 2018 voorzien van een hoofdstuk kwaliteit. De rapportage wordt gedeeld en besproken met een groot aantal belanghebbenden: de teams, de cliëntenraad, de raad van toezicht (commissie kwaliteit en veiligheid), de specialisten ouderengeneeskunde en het integraal verpleegkundig overleg (IVO). Die laatste is sinds dit jaar een nieuw overleg voor- en door verpleegkundigen, bedoeld om kennis te delen, signalen te bespreken en beleidsvoornemens te toetsen. Dit overleg heeft zijn meerwaarde in 2018 al laten zien, hierover meer onder het kopje IVO (link).

Als laatste mogen we natuurlijk de lancering van de nieuwe huisstijl en de voorbereidingen voor de lancering van deze website niet vergeten!

Lees ook ons Jaarverhaal 2018.