Bestuur & Toezicht

Bestuur & Toezicht

Bestuur & Toezicht

Anbi
Stichting Vughterstede is aangemerkt als “algemeen nut beogende instelling” (ANBI).
ANBI nummer: 805609003

ANBI balans en staat van baten en lasten, 2022 Vughterstede.

Handelsregister
Nummer: 41086298

Naam rechtspersoon
Stichting Vughterstede

Postadres
Molenrijnselaan 48, 5262 TN Vught

Bezoekadressen
Woonzorgcentrum Theresia
Molenrijnselaan 48, 5262 TN Vught

Huize Elisabeth
St. Elisabethstraat 2, 5261 VM Vught

Governance Code Zorg

Verantwoordingsdocumenten

Jaarverslagen (inclusief jaarrekeningen)
De jaarverslagen kunt u vinden op de website van het ministerie van VWS.

Beleidsplan
lees Ons plan: Samen vooruit…

Doelstelling
De stichting is werkzaam in het algemeen belang en heeft ten doel:

  • Het bieden van huisvesting, verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en andere daaraan te relateren vormen van dienstverlening aan personen in behuizingen, door de stichting zelf of in samenwerking met andere stichtingen en/of verenigingen en instanties gesticht, geëxploiteerd en/of beheerd.
  • Het stimuleren, instellen en/of verzorgen en exploiteren van die voorzieningen die nodig zijn voor het beleven van een met de mogelijkheden en met de leeftijd van de doelgroep overstemmende zinvolle levensperiode, zulks in de ruimste zin van het woord.
  • Bij de verwezenlijking van het doel streeft de stichting na te werken vanuit een christelijke levenshouding. De stichting werkt daarbij tevens vanuit een openheid voor ieders eigen beleving en ieders eigen levensbeschouwing, ten opzichte van ieders eigen identiteit, alsmede aan een sfeer waarin bestaansvragen van een ieder – patiënt, bewoner en personeel – aan de orde kunnen komen,
  • en al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband kan houden en daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.


Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak het uitoefenen van het interne toezicht binnen Stichting Mariënstede. Dit toezicht richt zich op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Om die rol goed te kunnen waarmaken en om gesprekspartner te zijn van de bestuurder, zijn commissies in het leven geroepen. In deze commissies wordt dieper op onderwerpen ingegaan. Het betreft de commissies: remuneratie, kwaliteit, audit en huisvesting.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • mevrouw drs. A.M.M. Jonkers, voorzitter
  • de heer drs. M.A.M. Leers, lid
  • de heer drs. L.J.J. van Nistelrooij, lid
  • mevrouw drs. M.J.M.C. Toenders-Broeders, lid
  • de heer J.A. de Werd, lid

Raad van Bestuur
Stichting Mariënstede heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) die eindverantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken van de stichting. De Raad van Bestuur wordt gevormd door drs. M.J. (Peggy) van der Koelen

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van Stichting Vughterstede is afgestemd op de CAO-VVT en op de richtlijnen van de WNT ten aanzien van de bezoldiging van de bestuurder.

Bestuurskosten
In het kader van Good Governance en de Wet normering topinkomens publiceren wij de kosten van ons bestuur. Het gaat hierbij om de gedeclareerde kosten. De bezoldiging van ons bestuur en de raad van toezicht wordt gepubliceerd in onze jaarrekening.

De door het bestuur te declareren kosten moeten voldoen aan het reglement: “Reglement kostenvergoedingen en aannemen van geschenken en uitnodigingen Raad van Bestuur.”