Stichting Vughterstede
Vughterstede » Projecten » VITOK » Projectactiviteiten 

Projectactiviteiten

 

Het project kent een aanzienlijk aantal activiteiten. Deze dragen allemaal bij aan het bereiken van het doel van het project. De volgende activiteiten worden onderscheiden:
 

Het samenbrengen van de vitale en de kwetsbare senioren

De ouderen komen samen tijdens activiteiten in de wijkaccomodatie, tijdens de interviews, de online contactmomenten (beeld-spreek verbindingen) en tijdens contacten die hieruit voortvloeien.

De vitale ouderen (de vrijwilligers) van Ouderen Samen en Vughterstede:

  • onderhouden dagelijks contact(en) met 25 tot 30 geselecteerde kwetsbare ouderen. Deze krijgen een tabletcomputer waarmee zij dagelijks online contact kunnen hebben met de vitale ouderen van Ouderen Samen over de ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld gaan om contacten ter herinnering dat medicatie moet worden ingenomen, een dagelijks praatje, een signaal dat er een activiteit wordt georganiseerd of een afspraak dat de kwetsbare oudere wordt opgehaald om mee te gaan naar een activiteit. Vooraf worden de kwetsbare ouderen geïnterviewd door de vitale ouderen om te achterhalen op welke gebieden zij ondersteuning willen. Hierover worden individuele afspraken gemaakt;
  • bieden ondersteuning bij activiteiten die voor de kwetsbare ouderen worden georganiseerd.

De activiteitencommissie van Ouderen Samen organiseert bloemschikken, bridgen, schaken en een maandelijkse muziekmiddag. 
 

Het daadwerkelijk bereiken van de kwetsbare senioren

Kwetsbare ouderen worden bereikt onder meer op suggestie van huisartsen, maar ook door middel van huis aan huis brieven en door de organisatie van een meeting in een wijkaccomodatie. Bewoners van een wijk worden aangeschreven met de vraag of zij geïnterviewd willen worden, krijgen het activiteitenprogramma thuisgestuurd en worden uitgenodigd. In principe staat deelname aan de genoemde activiteiten voor iedere kwetsbare oudere open.

De 25 tot 30 kwetsbare ouderen die online contacten gaan onderhouden worden bij de start van het project geïnterviewd (de O-meting of basismeting). Dan wordt nagegaan hoe de maatschappelijke participatie van de oudere op dat moment gestalte krijgt, of deze deelneemt aan activiteiten en contacten in zijn omgeving onderhoudt, of ondersteuning bij de zelfredzaamheid nodig is, of en in welke mate professionele hulp gegeven wordt en welke verwachtingen er zijn van online contacten.
Na een half jaar volgt een tweede en na een jaar een derde meting. Dan wordt nagegaan wat de feitelijke effecten van het project zijn. Op basis hiervan wordt bekeken of verbeteringen of veranderingen nodig zijn om de doelstelling te bereiken. Ook de vrijwilligers worden geïnterviewd over hun verwachtingen en hun ervaringen.

De projectactiviteiten sluiten aan bij de behoeften van kwetsbare ouderen, zoals blijkt uit behoefteonderzoeken onder senioren bij Nederlandse gemeenten. 
 

Het inzetten en begeleiden van vitale senioren

De vitale senioren spelen een vitale rol. Zij  organiseren en begeleiden activiteiten en zij zijn 5 dagen in de week overdag bezig met het maken van online contact en verdere mentale of sociale ondersteuning van kwetsbare ouderen. Ook verwijzen zij, indien nodig, naar professionele ondersteuners of nemen zij zelf contact op voor extra (professionele) ondersteuning.

De werving heeft al plaatsgevonden door seniorenvereniging Ouderen Samen. Ook gaan drie personeelsleden van Vughterstede, die tussen de 60 en 65 jaar oud zijn, de rol van vrijwilliger vervullen. Inmiddels zijn ongeveer 30 vitale senioren bereid gevonden om deel te nemen. Zij worden getraind in het technisch omgaan met een beeld-spreek verbinding, in het interviewen, in gesprekstechniek voor de online verbindingen en om te weten wanneer en hoe professionele instanties kunnen worden ingeschakeld.
 

Het betrekken van andere (lokale) zorg- en welzijnsactiviteiten

Naast de ouderen zelf zijn de gemeente Vught, Stichting Welzijn Vught, huisartsen in Vught, Stichting Vughterstede, seniorenvereniging Ouderen Samen en sponsoren betrokken.

Bij de organisatie van activiteiten hebben verschillende partijen een betrokkenheid (zie hiervoor). Verder is er gestructureerd overleg tussen partijen over de verdere invulling van het project en over domotica (waaronder het communicatiesysteem c.q. de beeld-spreek verbinding).