Stichting Vughterstede

Visie en beleid Vughterstede

 

De cliënten die op Stichting Vughterstede een beroep doen, behoren merendeels tot de leeftijdscategorie 'ouderen'. Zij hebben al een heel leven achter de rug voordat ze met ons als cliënt in contact komen. Maar zij hebben ook nog een leven voor zich, al gaat dat gepaard met toenemende beperkingen. Het leven wat achter de rug ligt, heeft veel ervaringen, kennis, inzichten en emoties opgeleverd en de cliënt tot een unieke persoon gemaakt. In het leven wat hij nog voor zich heeft, hoopt de cliënt dat hij activiteiten kan ondernemen of laten doen die betekenis geven aan zijn leven.

De inspanningen van een cliënt om tot aan zijn levenseinde een waardig en betekenisvol vervolg aan zijn leven te geven noemt Vughterstede 'competentiezorg'. De cliënt is verantwoordelijk voor zijn kwaliteit van leven; hij zorgt voor het in stand houden en versterken van zijn competenties. De cliënt spant zich met andere woorden in om zijn competenties zoveel mogelijk te behouden en naar vermogen en behoeften in te zetten om zijn kwaliteit van leven op het door hem gewenste niveau te houden.

Zo kan een cliënt activiteiten ondernemen die hem fit houden; hij kan zijn best doen om zijn beperkingen en het verlies van mensen die hem dierbaar zijn een plaats te geven; hij kan uitzien naar contacten met mede-cliënten of familieleden of hij kan genieten van muziek of van andere activiteiten die hijzelf onderneemt of die in zijn omgeving gebeuren. Wanneer een cliënt zelf niet meer in staat is datgene te doen wat het leven voor hem leuk maakt en zin geeft, is het de taak van de mensen om hem heen om die zorg over te nemen. Dit kunnen professionals, mantelzorgers of vrijwilligers zijn. Om dit goed te kunnen doen, is nodig dat men zich verdiept in de geschiedenis van de cliënt, het gesprek met hem aangaat en zich afvraagt wat waardig en betekenisvol is voor de cliënt. De cliënt en naaste familie van de cliënt zijn daarbij voor professionals een belangrijke bron van informatie.
 

ANBI-instelling

Stichting Vughterstede is aangemerkt als "algemeen nut beogende instelling" (ANBI).

Naam

:

Stichting Vughterstede

Nummer Handelsregister

:

41086298

ANBI nummer

:

805609003

Postadres

:

Molenrijnselaan 48, 5262 TN  Vught

Bezoekadressen

:

Molenrijnselaan 48, 5262 TN  Vught
St. Elisabethstraat 2, 5261 VM  Vught

Doelstelling

De stichting is werkzaam in het algemeen belang en heeft ten doel:

 • het bieden van huisvesting, verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en andere daaraan te relateren vormen van dienstverlening aan personen in behuizingen, door de stichting zelf of in samenwerking met andere stichtingen en/of verenigingen en instanties gesticht, geëxploiteerd en/of beheerd;
 • het stimuleren, instellen en/of verzorgen en exploiteren van die voorzieningen die nodig zijn voor het beleven van een met de mogelijkheden en met de leeftijd van de doelgroep overstemmende zinvolle levensperiode, zulks in de ruimste zin van het woord;
 • bij de verwezenlijking van het doel streeft de stichting na te werken vanuit een christelijke levenshouding. De stichting werkt daarbij tevens vanuit een openheid voor ieders eigen beleving en ieders eigen levensbeschouwing, ten opzichte van ieders eigen identiteit, alsmede aan een sfeer waarin bestaansvragen van een ieder - patiënt, bewoner en personeel - aan de orde kunnen komen,
 • en al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband kan houden en daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door de heer prof. dr. M.J.M. Kardol.
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • dhr. mr. H.G. Haarhuis, voorzitter
 • mw. drs. C.D.M.M. Beks
 • dhr. E.J.O.M. Blomjous
 • dhr. A.J.M. Donkers
 • dhr. L. van Nistelrooij
   

Beleidsplan

In 2017 is het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 vastgesteld. Klik hier voor het inleidende hoofdstuk van het beleidsplan. Een exemplaar van het plan wordt op verzoek beschikbaar gesteld.
 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Stichting Vughterstede is afgestemd op de CAO-VVT en op de richtlijnen van de WNT ten aanzien van de bezoldiging van de bestuurder.
 

Jaarverslagen (inclusief jaarrekeningen)