Stichting Vughterstede
Vughterstede » Over Vughterstede » Kwaliteit » Personeelsinzet 

Personeelsinzet

 

Aantal - niveau - contractduur

Bij Stichting Vughterstede werken in totaal 425 medewerkers.Het merendeel, circa 70% is werkzaam binnen de zorgactiviteiten, daarvan werken 70 medewerkers op de verpleegafdelingen. Circa 20% is werkzaam in ondersteunende- en verblijfsdiensten. Een kleine 10% is werkzaam binnen de administratieve- en stafdiensten.
Klik hier voor het maatschappelijk jaarverslag Stichting Mariëstede 2016.

Onderstaand schema geeft een beeld van de verhouding tussen het aantal medewerkers, het niveau van de medewerkers en de gemiddelde contractduur.

Personeel verpleegafdelingen

Aantal medewerkers

waarvan bepaalde tijd

contracturen totaal

contract gemiddeld

Leidinggevenden

2

0

72

36

Verpleegkundigen

20

0

556

27,8

Verzorgenden

15

2

364

24,2

Helpenden

12

8

104

8,7

Welzijn en toezicht

21

5

227

10,8

Leerlingen

8

8

244

30,5

Vrijwilligers zijn goud waard

Stichting Mariënstede heeft ruim 300 vrijwilligers aan zich verbonden. Zij zetten zich belangenloos in voor de bewoners van beide locaties en voor de gebruikers van Tafeltje -Dekje. Klik hier voor meer informatie.

Management team

Het management team (MT) houdt zich onder meer bezig met vraagstukken die te maken hebben met de kwaliteit van de zorg en diensten die door Stichting Mariënstede worden geleverd. Ook houdt zij zich bezig met de voorwaarden waaronder de kwaliteit tot stand gebracht en gewaarborgd wordt.

Het management team bestaat uit de volgende leden:
Peggy van der Koelen, raad van bestuur
Frank de Haas, directeur beheerdiensten
Mirion Brands, hoofd interne zorg
Peter van de Wijdeven, hoofd thuiszorg
Dis Kusters, hoofd personeel, organisatie en opleidingen
Esther Bruinsma, hoofd economische administratieve dienst

Raad van Bestuur

Stichting Mariënstede heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) die eindverantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken van de stichting.

Raad van Bestuur:
mevrouw drs. M.J. (Peggy) van der Koelen

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak om het interne toezicht binnen Stichting Mariënstede uit te oefenen. Het toezicht richt zich op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie.
Om die rol goed te kunnen waarmaken en om gesprekspartner te zijn van de bestuurder zijn commissies in het leven geroepen.  In deze commissies wordt dieper op onderwerpen ingegaan. Het betreft de commissies: remuneratie, kwaliteit, audit en huisvesting.

Aan de Raad van Toezicht nemen deel:
de heer mr. H.G. Haarhuis, voorzitter (tot 31 december 2018)
de heer drs. M.A.M. Leers, lid
mevrouw drs. J.J.A.C.M. Verstappen. lid
mevrouw drs. C.D.M.M. Beks, lid
de heer E.J.O.M. Blomjous, lid
de heer drs. L. van Nistelrooij, lid

Inkomsten en uitgaven van personeel

Cijfers Stichting Vughterstede 2017

Totaal inkomsten

€ 16.175.551,-

Totaal personele kosten

€ 10.509.729,-

64,97%

Totaal kosten zorgpersoneel

€   7.751.295,-

47,92%

Voorbereiden op de toekomst

Met minder middelen aan meer mensen zorg verlenen

De komende jaren wordt Stichting Vughterstede uitgedaagd om met minder middelen aan meer mensen zorg te verlenen. Zelfs als de overheid besluit de komende jaren meer geld ter beschikking te stellen aan de ouderenzorg blijft personeel een belangrijk item. Er komen immers meer ouderen, mensen worden steeds ouder en criteria voor toegang tot langdurige zorg worden alsmaar scherper. Niet alleen het plannen van personeel is een aandachtspunt, ook werving van bekwaam personeel vormt een uitdaging.

Vughterstede heeft strategische personeelsplanning dan ook benoemd tot één van de belangrijkste pijlers in het beleidsplan 2017- 2020. Voldoende personeel, voldoende kwaliteit van personeel, kosten in evenwicht met de inkomsten en tijdig ingrijpen op veranderingen in de sector.  De uitdagingen zijn personeelsbehoud, personeelstevredenheid en het handhaven van instroom.

Hoe gaat Vughterstede dat doen?

  • Vughterstede wil komende jaren talenten, vaardigheden en expertise die aanwezig zijn bij het personeel beter in beeld krijgen, het zogenaamde 'competentiemanagement”.' Vughterstede is van mening dat niet per se gestreefd moet worden naar een zo hoog mogelijk kwalificatieniveau van personeel, maar dat een mix tussen de niveaus kan worden gezocht op basis van de drie eerder genoemde elementen.

  • Natuurlijk wordt er ook ingezet op scholing, voor zowel nieuw personeel als bestaand personeel. Zo heeft Vughterstede regelmatig vacatures voor verzorgenden niveau 3 die direct mogen beginnen aan een opleiding tot verpleegkundige niveau 4.
     
  • Daarnaast is het streven om personeel flexibeler in  te zetten. Personeel zal, naast een vaste basisformatie, uitwisselbaar moeten worden tussen de verschillende zorgonderdelen van de organisatie. De uitdaging is: fluctuaties in de zorgvraag met een 'flexibele schil' opvangen én tegelijkertijd de 'dansvloer' rond bewoners rustig houden.

  • Vughterstede participeert ook in regionale initiatieven die zich bezighouden met de arbeidsmarkt binnen de zorg (Transvorm).

Verzuim

Onderdeel van het competentiemanagement is duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Alle leidinggevenden worden daarom vanaf najaar 2017 gecoacht door een deskundige op dit onderwerp. Het streven is het percentage verzuim in 2017 onder 5,5% te brengen. Het gemiddelde van de stichting is reeds terug gebracht van 6,2% in 2016, naar 5,2 in april 2017.