Stichting Vughterstede
Vughterstede » Over Vughterstede » Governance Code 

ANBI-instelling

Stichting Vughterstede is aangemerkt als "algemeen nut beogende instelling" (ANBI).

Naam

:

Stichting Vughterstede

Nummer Handelsregister

:

41086298

ANBI nummer

:

805609003

Postadres

:

Molenrijnselaan 48, 5262 TN  Vught

Bezoekadressen

:

Molenrijnselaan 48, 5262 TN  Vught
St. Elisabethstraat 2, 5261 VM  Vught

Doelstelling

De stichting is werkzaam in het algemeen belang en heeft ten doel:

  • het bieden van huisvesting, verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en andere daaraan te relateren vormen van dienstverlening aan personen in behuizingen, door de stichting zelf of in samenwerking met andere stichtingen en/of verenigingen en instanties gesticht, geëxploiteerd en/of beheerd;
  • het stimuleren, instellen en/of verzorgen en exploiteren van die voorzieningen die nodig zijn voor het beleven van een met de mogelijkheden en met de leeftijd van de doelgroep overstemmende zinvolle levensperiode, zulks in de ruimste zin van het woord;
  • bij de verwezenlijking van het doel streeft de stichting na te werken vanuit een christelijke levenshouding. De stichting werkt daarbij tevens vanuit een openheid voor ieders eigen beleving en ieders eigen levensbeschouwing, ten opzichte van ieders eigen identiteit, alsmede aan een sfeer waarin bestaansvragen van een ieder - patiënt, bewoner en personeel - aan de orde kunnen komen,
  • en al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband kan houden en daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

de heer E.J.O.M. Blomjous, voorzitter (vanaf 1 januari 2019)
de heer drs. M.A.M. Leers, lid
mevrouw drs. J.J.A.C.M. Verstappen. lid
mevrouw drs. C.D.M.M. Beks, lid
de heer drs. L.J.J. van Nistelrooij, lid

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Stichting Vughterstede is afgestemd op de CAO-VVT en op de richtlijnen van de WNT ten aanzien van de bezoldiging van de bestuurder.
 

Beleidsplan

In 2017 is het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 vastgesteld. Klik hier voor het inleidende hoofdstuk van het beleidsplan. Een exemplaar van het plan wordt op verzoek beschikbaar gesteld.